Włodzisław Duch

Lista wszystkich artykułów po polsku, lipiec 2013

Wszystkie artykuły (większość po angielsku).
Inne publikacje w sieci naszej Katedry Informatyki Stosowanej UMK.
Lista referatów i linki do prezentacji po polsku | notatki do wykładów.
Lista projektów laboratorium inteligencji obliczeniowej.
Propozycje tematów prac dyplomowych, mgr i dr.
Lista konferencji i moich planów.
Książki 1. Duch W (1997) Fascynujący świat programów komputerowych. (Nakom, Poznań, November 1997; 456 pp, ISBN 83-85060-92-8)
 2. Duch W (1997) Fascynujący świat komputerów. (Nakom, Poznań, 20 May 1997; 444 pp, ISBN 83-86969-09-1)
 3. Duch W, Kucharski T, Gomuła J, Adamczak R, Metody uczenia maszynowego w analizie danych psychometrycznych. Zastosowanie do wielowymiarowego kwestionariusza osobowości MMPI-WISKAD.
  (Toruń, March 1999; 650 str. ISBN 83-231-0986-9)  Artykuły     Artykuły      Artykuły     Artykuły     Artykuły     Artykuły    


 1. Duch W, Rozważania na temat polityki naukowej w Polsce. Uwagi wygłoszone na panelu dyskusyjnym „Współczesne wyzwania dla naukoznawcy w świetle polityki naukowej, jak i refleksji filozoficznej”, Poznań, 18.09.2015. 7 str.

 2. Duch W, wywiad: Trzy razy wynalazłem koło? Forum Akademickie 10, s. 18-20, 2015

 3. Duch W, wywiad: Otwarta wiedza dla otwartych głów. Przegląd Techniczny 6-7, s. 8-9, 2015

 4. Duch W, wywiad: Nauka na "kliknięcie". Przegląd Techniczny 8, s. 31-32, 2015

 5. Duch W, Wszystkie grzechy ludzkiej pamięci, wywiad, Gazeta Wyborcza, 14.03.2015

 6. Duch W, A long way to go (interview, Cristinna Gallardo). Research Europe 411, 18.06.2015

 7. Duch W, Słyszę. Lipiec/sierpień 4/144/2015. Od dźwięków gwizdanych do rapu.

 8. Duch W, Radio dla Ciebie - Światowy Dzień Mózgu, 18.03.2015

 9. Duch W, Nie płaczmy nad humanistyką !, Polityka nr 8 (2946), 19.02–25.02.2014, s 66-67 (przedruk "Głos Uczelni 2/4, 2014").

 10. Duch W, Mamy dużo do zrobienia (wywiad, M. Kilanowski). Respublica 3/2014, str. 33-38.

 11. Duch W, Czy zabawka może pomóc dziecku w nauce języków obcych? Wywiad z prof. Włodzisławem Duchem, Dwumiesięcznik Słyszę, marzec/kwiecień 2014

 12. Duch W, Gimnastyka neuronów. Kwartalnik Neuropozytywni, 2(09), 2014 str 45-47.

 13. Duch W, wywiad Od mózgu do Matriksa , Głos Uczelni, nr 7 (341), lipiec 2014,

 14. Duch W, "Mysli przestają być prywatne", Rzeczpospolita 23-24.08.2014, A14.

 15. Duch W, Mamy dużo do zrobienia – z Włodzisławem Duchem rozmawia Marcin Kilanowski, Res Publica jesień 2014.

 16. Duch W, Komunikacja jako rezonans między mózgami, w: Współczesne oblicza komunikacji i informacji. Problemy, badania, hipotezy. Red. E. Głowacka, M. Kowalska, P. Krysiński. Wyd. Naukowe UMK, Toruń 2014, str. 19-50

 17. Duch W, Mózgi i Edukacja: w stronę Neurokognitywnej Fenomiki.
  W: Informatyka w Edukacji, 5-7 lipiec, 2013; Toruń. 2-5.07.2013; Toruń, 14 pp.

 18. Beata Janicka, Patrycja Dzianok, Joanna Dreszer-Drogorób, Monika Lewandowska, Rafał Milner, Włodzisław Duch, Wpływ masażu wibracyjnego na spontaniczną aktywność bioelektryczną mózgu – projekt badań pilotażowych. Neuromania, Konferencja Studentów Toruńskiej Kognitywistyki, 25-26.05.2013; poster.

 19. Karol Sontowski, Bibianna Bałaj, Joanna Dreszer-Drogorób, Monika Lewandowska, Włodzisław Duch, Niemowlęta wiedzą jak mają brzmieć słowa: Uniwersalia językowe. Neuromania, Konferencja Studentów Toruńskiej Kognitywistyki, 25-26.05.2013; poster.

 20. Dorota Sobiepanek, Bibianna Bałaj, Joanna Dreszer-Drogorób, Włodzisław Duch, Badania niemowląt z użyciem eye-trackera: warunki skutecznej kalibracji. Neuromania, Konferencja Studentów Toruńskiej Kognitywistyki, 25-26.05.2013; poster.

 21. Marta Milewska, Bibianna Bałaj, Joanna Dreszer-Drogorób, Włodzisław Duch, Uwaga wzrokowa u niemowląt w wieku od 8 do 12 miesięcy. Neuromania, Konferencja Studentów Toruńskiej Kognitywistyki, 25-26.05.2013; poster.

 22. Romana Owedyk, Joanna Dreszer-Drogorób, Monika Lewandowska, Włodzisław Duch, Różnicowanie fonemów, uwaga słuchowa i temperament u niemowląt – projekt badań. Neuromania, Konferencja Studentów Toruńskiej Kognitywistyki, 25-26.05.2013; poster.

 23. Duch W, Mózg kobiety, mózg mężczyzny,
  Wywiad dla pisma "Wysokie Obcasy Extra", kwiecień 2013

 24. Duch W, Wywiad dla „Bloomberg Businessweek Polska”, wrzesień 2012.

 25. Duch W, Amuzja Wyobrażeniowa,
  Pierwszy numer nowego pisma, poświęcony neuroestetyce, red. P. Podlipniak i P. Przybysz.

 26. Tadeusiewicz R, Duch W, Korbicz J, Rutkowski L (Eds), Sieci neuronowe w inżynierii biomedycznej. (książka, w druku)
  2011

 27. Duch W, Dobosz K, Sieci neuronowe w modelowaniu chorób psychicznych, rozdział w (book chapter): Tadeusiewicz R, Duch W, Korbicz J, Rutkowski L (Eds), Sieci neuronowe w inżynierii biomedycznej.
  (rozdział w książce, w druku), str 34, 2012

 28. Mikołajewski D, Duch W, Modelowanie pnia mózgu, rozdział w (book chapter): Tadeusiewicz R, Duch W, Korbicz J, Rutkowski L (Eds), Sieci neuronowe w inżynierii biomedycznej.
  (rozdział w książce, w druku), str 32, 2012

 29. Duch W. (2012) Neuronauki i natura ludzka. W: Nauki przyrodnicze a nowy ateizm, seria "Filozofia przyrody i nauk przyrodniczych", red. M. Słomka, str. 79-122
  Książka wydana po konferencji, 16-17.11.2011, KUL, Lublin (nagrania z konferencji).
 30. Duch W. (2011) Jak reprezentowane są pojęcia w mózgu i co z tego wynika. W książce „Pojęcia. Jak reprezentujemy i kategoryzujemy świat”, red. J. Bremer, A. Chuderski, Wyd. TAiWPN, Kraków 2011, pp. 459-494
 31. Duch W, Dobosz K (2011) Sieci neuronowe w modelowaniu chorób psychicznych. Rozdział do książki, Biocybernetyka 2011.
 32. Szymański J, Duch W, Wizualizacja struktury Wikipedii do wspomagania wyszukiwania informacji
  W: Wizualizacja wiedzy. Od Biblii pauperum do hipertekstu, Warszawa 2011, str. 312-319

 33. Duch W. (2011) Wszyscy żyjemy złudzeniami. Wywiad, Gazeta Wyborcza 3.06.2011
 34. Duch W. (2011) 55 lat sztucznej inteligencji. Art. popularny, napisany dla "niezbędnika inteligenta" Polityki.
 35. Duch W. (2011) Neuronauki i natura ludzka. Krótkie uwagi. Wszechświat, Pismo Przyrodnicze. Tom 117, nr 1-3.

 36. Duch W. (2010) Architektury kognitywne.
  W: Neurocybernetyka teoretyczna, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Rozdz. 14, str. 329-361, ed. R. Tadeusiewicz
 37. Duch W. (2010) Czy jesteśmy automatami? Mózgi, wolna wola i odpowiedzialność.
  Rozdz. 8, str. 219-264, Na ścieżkach neuronauki. red. P. Francuz, Lublin: Wydawnictwo KUL.
 38. Duch W. (2010) Reprezentacje umysłowe jako aproksymacje stanów mózgu.
  Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu 3: 5-28, 2009 (ukazało się w 2010)
 39. Duch W. (2010) E-wolucje. Siedem dekad technologii komputerowych.
  Portfel 1: 22-23
 40. Duch W, Umysł, świadomość i działania twórcze.
  Kognitywistyka i Media w Edukacji 1-2, 9-40, 2008 (ukazało się w 2009).
 41. Duch W, Debata: "Mózg - Maszyna - Świadomość - Dusza", Debata w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, Warszawa, 18 marca 2006 r.
  Jak należy rozumieć relację mózg–umysł–świadomość–dusza?
  Kognitywistyka i Media w Edukacji 111-152, 9-40, 2008 (ukazało się w 2009).
 42. Duch W, Mózg, mój właściciel, Gazeta Wyborcza, sobota-niedziela 21-22.02.2009, p. 27.
 43. Duch W (2006) Madhyamika, nauka i natura rzeczywistości. Uwagi na marginesie książki: Matthieu Ricard i Trinh Xuan Thuan, Nieskończoność w Jednej Dłoni: Od Wielkiego Wybuchu do Oświecenia.
  Kognitywistyka i Media w Edukacji 1-2:293-316, 2006.
 44. Duch W (2006) Od mózgu do umysłu.
  Charaktery 1, str. 18-23
 45. Duch W, Neurokognitywna teoria świadomości.
  Studia z kognitywistyki i filozofii umysłu (red. W. Dziarnowska i A. Klawiter). Tom. I, Subiektywność a świadomość. Zysk i S-ka, Poznań 2003, str. 133-154.
 46. Duch W, Geometryczny model umysłu. | plik PDF.
  Kognitywistyka i Media w Edukacji, Tom 6 (2002) 199-230 (ukazało się w 2003)
 47. Duch, W, Dokąd zmierza inteligencja obliczeniowa? (PDF, 283 kB).
  W: R. Cierniak (ed.), Ewolucja czy rewolucja: Nowoczesne techniki informatyczne, Katedra Inżynierii Komputerowej Politechniki Częstochowskiej, s. 19-40, 2003.
 48. Duch W, Przyszłość technologii informacyjnych i przyszłość książki.
  Wirtualna Edukacja Nr. 9 (2002)
  (pierwotnie przedstawione na Konferencji na zakończenie programu "Librarius", Toruń, 19-20.11.2001)
 49. Duch W, Fizyka umysłu.
  Postępy Fizyki 53D (2002), 92-103
 50. M. Berndt-Schreiber, W. Duch, A. B. Kwiatkowska, A. Polewczyński, K. Skowronek (2002) Pokolenie dorastające z komputerem wkracza na uniwersytety - nowe wyzwania edukacyjne.
  W: Rola i Miejsce Technologii Informacyjnej w Okresie Reform Edukacyjnych w Polsce", red. T. Lewowicki, B. Siemieniecki. Wyd. Adam Marszalek, Torun 2002, str. 307-314.
 51. Duch W (2002) Sceptycyzm wobec sceptycyzmu (kontynuacja dyskusji o AI)
  Kognitywistyka i Media w Edukacji, 2002.
 52. Duch W, Neurokognitywna teoria świadomości . | plik PDF
  Kognitywistyka i Media w Edukacji, T.5 (2) 2001, str. 47-67.
 53. Duch W, Kognitywistyka drogą do zrozumienia człowieka.
  Kognitywistyka i Media w Edukacji, T.5 (2) 2001, str. 40-42.
 54. Duch W, Jan Żytkow,
  Kognitywistyka i Media w Edukacji, T.5 (2) 2001, str. 267-268.
 55. Duch W, Szufladki w nauce.
  Sprawy Nauki 12(75) (2001) 12-13.
 56. Duch W, Rewolucja informatyczna w medycynie.
  Kardiologia Polska Sustr. III, 49 (1998) 87-92 (ukazało się w 2001)
 57. Duch W (2001) Psychika i świadomość
  Encyklopedia Multimedialna PWN, 2001 (7 p).
 58. Duch W (2001) Fizyka umysłu.
  Materiały Zjazdu Polskiego Towarzystwa Fizycznego (abstract), September 2001, Torun, Poland
 59. Duch W, Publikacje naukowe o sieciach neuronowych w Internecie.
  EBIB, Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 1 (2001) 19
 60. M. Berndt-Schreiber, W. Duch, A. B. Kwiatkowska, A. Polewczyński, K. Skowronek (2001) Pokolenie dorastające z komputerem wkracza na uniwersytety - nowe wyzwania edukacyjne.
  II Krajowa Konferencja "Technologia informacyjna w zmieniającej się edukacji", 14 - 16 maja 2001 - Toruń.
 61. Duch W (2001) Droga do piekła
  Głos Uczelni, 9/2001, p. 10
 62. Duch W (2001) Smutne refleksje z Brukseli
  Głos Uczelni, 7/2001, p. 1
 63. Duch W (2001) Nieuctwo szkodzi bardziej
  Głos Uczelni, 6/2001, p.1
 64. Duch W, Pływanie pod prąd,
  Głos Uczelni, 4/2001 (dłuższa wersja)
 65. Duch W, Straszenie przyszłością,
  Głos Uczelni, Kwiecień 2001, str. 3
 66. Duch W (2001) Sympleksy w wielu wymiarach.
  Wstęp do katalogu "Komplex symplexu" Jerzego Olka i Witolda Szymańskiego, Wrocław 2001
 67. Duch W, Wywiad n/t sztucznej inteligencji, PC Komputer On-line (Anna Meller)
 68. Duch W, Świadomość i dynamiczne modele działania mózgu.,
  Neurologia i Neurochirurgia Polska T. 34 (50), Supl. 2, 2000, str. 69-84
 69. Adamczak R, Duch W, Model FSM w zastosowaniu do klasyfikacji.
  Biocybernetyka 2000, Tom 6: Sieci neuronowe (red. W. Duch, J. Korbicz, L. Rutkowski i R. Tadeusiewicz), rozdz. III.26, str. 801-824
 70. Duch W, Sieci neuronowe w modelowaniu zaburzeń neuropsychologicznych i chorób psychicznych.
  Biocybernetyka 2000, Tom 6: Sieci neuronowe (red. W. Duch, J. Korbicz, L. Rutkowski i R. Tadeusiewicz), rozdz. II.18, str. 589-616
 71. Duch W, Grudziński K, Sieci Neuronowe i Uczenie Maszynowe: próba integracji.
  Biocybernetyka 2000, Tom 6: Sieci neuronowe (red. W. Duch, J. Korbicz, L. Rutkowski i R. Tadeusiewicz), rozdz. III.21, str. 663-690
 72. Chojnowski A, Duch W, Analiza szeregów czasowych obrazów.
  Biocybernetyka 2000, Tom 6: Sieci neuronowe (red. W. Duch, J. Korbicz, L. Rutkowski i R. Tadeusiewicz), rozdz. II.17, str. 569-588
 73. Jankowski N, Duch W, Ontogeniczne sieci neuronowe.
  Biocybernetyka 2000, Tom 6: Sieci neuronowe (red. W. Duch, J. Korbicz, L. Rutkowski i R. Tadeusiewicz), rozdz. I.8, str. 257-294
 74. Grąbczewski K, Duch W, Adamczak R, Neuronowe metody odkrywania wiedzy w danych.
  Biocybernetyka 2000, Tom 6: Sieci neuronowe (red. W. Duch, J. Korbicz, L. Rutkowski i R. Tadeusiewicz), rozdz. III.20, str. 637-662
 75. Duch W, Jaka teoria umysłu w pełni nas zadowoli?
  Kognitywistyka i Media w Edukacji 3(1) (2000) 29 - 53
 76. Duch W, Debata: Sztuczny mózg, sztuczna inteligencja.
  Kognitywistyka i Media w Edukacji 3(1) (2000) 95-98.
 77. Duch W, "W 2050 - nieśmiertelność !!!".
  Wywiad dla Gazety Toruńskiej 30.12.2000, p. 19
 78. Duch W (1999) Inteligentne metody szukania informacji medycznych.
  IV Konferencja Internetu Medycznego, 12-13.11.1999 (materiały na CD-ROMie)
 79. Duch W (1999) Duch i dusza, czyli prehistoria kognitywistyki.
  Kognitywistyka i Media w Edukacji 1 (1999)  str. 7-38
 80. Berndt-Schreiber M, Duch W, Kwiatkowska A, Polewczyński A, Skowronek K (1999) Różnorodność oferty nauczania w zakresie podstaw informatyki i technologii informatycznych jako szczególne wyzwanie dla szkoły wyższej.
  XV Konferencja "Informatyka w Szkole", Katowice, 24-27.09.1999, str. 84-87
 81. Duch W (1999) Recenzja: Antonio Damasio, Błąd Kartezjusza. Emocje, rozum i ludzki mózg. Rebis, Seria "Nowe horyzonty", Poznań 1999.
  Kognitywistyka i Media w Edukacji 1 (1999), str. 267-268
 82. Duch W (1998) Czym jest kognitywistyka?
  Kognitywistyka i Media w Edukacji 1 (1998)  str. 9-50
 83. Duch W (1997) Internet i WWW. Materiały dla Podyplomowego Studium Badania Środowiska PRONAT (26 stron).
 84. Duch W (1997) Sztuczna Inteligencja.
  Computerworld 24 (1997) 31
 85. Duch W (1997) Pytanie dnia - komentarz do przegranej Kasparova z Deep Blue. Gazeta Wyborcza 13.05.1997, str. 2
 86. Duch W (1996) Informatyka i KBN.
  Computerworld 12: 19
 87. Duch W (1996) Śmierć Internetu.
  Computerworld, 32: 19
 88. Duch W (1996) Profesor - głupi i skąpy?
  Computerworld 9: 16
 89. Duch W (1995) Sieci globalne w nauce i kulturze.
  Komputer w Edukacji, 2: 19-28
 90. Duch W (1995) Sieci globalne w edukacji.
  W: Badania środowiska, red. J. Turło (Top Kurier, Toruń 1995), pp 151-155
 91. Duch W (1995) Zastosowania komputerów.
  W: Perspektywa edukacji z komputerem, red. B. Siemieniecki, Wyd. Adam Marszałek (Toruń-Płock 1995), str. 9-38
 92. Duch W (1995) Możliwości sieci komputerowych.
  Toruńskie Studia Dydaktyczne, rok IV(8), str. 18-33
 93. Duch W (1995) Buddyjskie ideały.
  Przegląd Powszechny, 4.1995, str. 72-82
 94. Duch W (1995) Komputery 5 generacji 
  ComputerWorld, 3/1995, 16.01.1995
 95. Duch W (1995) Życie wewnętrzne komputerów cd.
  Komputer w Edukacji, 3-4: 19-27
 96. Duch W (1995) Sieci globalne w nauce i kulturze. Materiały z otwarcia sieci TORMAN (UMK, luty 1995), str 1-12;
  W: Głos Uczelni nr. 4/95, s. 8-9, nr 5/95, s. 10-11; nr 6/95,
 97. Duch W (1994) Refleksje na temat rozwoju informatyki na UMK
  Głos Uczelni nr.6/94: 11-12, nr 7/94: 18-19
 98. Duch W (1994) Czy istnieją nauki komputerowe?.
  KMK Tech. Rep. 1994.

 99. Duch W (1994) Życie wewnętrzne komputerów.
  Toruńskie Studia Dydaktyczne, rok III(6), str. 191-206
 100. Duch W (1994) Wywiad ,,Dobry Bóg zrobił, co mógł", Gazeta Pomorska 10.06.1994, p. 4
 101. Duch W (1993) Przyszłość komputerów w edukacji.
  IX Konferencja ,,Informatyka w szkole": Metody i Środki Informatyki w Zmieniającej się Szkole (15-18.09.93, Toruń).
 102. Duch W (1993) Metody komputerowe w leksykografii.
  UMK-KMK-TR 2/93 report
 103. Duch W (1993) Otwarte środowisko badań naukowych.
  ComputerWorld 24.05.1993, p. 28
 104. Duch W (1993) Wykład im. A. Jabłońskiego '93.
  Postępy Fizyki, 44 (1993) 426
 105. Duch W (1993) 6 wykład im. A. Jabłońskiego
  Fizyka w szkole
 106. Duch W (1993) Wywiad ,,Cząstka Higgsa.
  Gazeta Pomorska 10-12.04.1993
 107. Duch W (1993) Kłopoty z AmiPro.
  PC-Magazine po Polsku, 11/93
 108. Duch W (1992) Elektroniczne podróże w przeszłość.
  Nowa Europa 8/06/1992
 109. Duch W (1992) Myślące maszyny?
  Nowa Europa 11/4/1992
 110. Duch W (1992) Końca świata nie będzie!
  Nowa Europa 4/4/1992
 111. Duch W (1991) 30 lat konferencji Sannibel.
  Postępy Fizyki
 112. Duch W (1991) Super! Trzecia doroczna konferencja poświęcona superobliczeniom.
  Postępy Fizyki
 113. Duch W (1991) Neurokomputery.
  Problemy, 9/91
 114. Duch W (1990) Komputery - jakie są?
  Magazyn Polski, 5/90: 47-51
 115. Duch W (1990) Nauczanie programowania.
  Komputer 4/90: 6
 116. Duch W (1989) Komputery w nauce.
  Problemy 8/1989: 12-18
 117. Duch W (1989) Małe czy duże?
  Przegląd Techniczny 4: 16-17
 118. Duch W (1989) Przygody z Fizyką.
  ITD 9/04/1989
 119. Duch W (1988) H. Rauch: Interferometria neutronowa testem mechaniki kwantowej (translation).
  Postępy Fizyki 39: 519-541
 120. Duch W (1986) Stany świadomości. Mandragora
 121. Duch W (1985) Mechanika Kwantowa, paradoks EPR i komunikacja z szybkością nadświetlną. Delta 10/11/1985
 122. Duch W (1985) Inżynieria wiedzy. ITD 4/1985
 123. Duch W (1985) Brakująca materia. Sztandar Młodych 11/01/1985
 124. Duch W (1984) Sztuczna Inteligencja. Problemy 6/1984
 125. Duch W (1984) Z czego zrobiony jest świat? ITD 18/3/84
 126. Duch W (1984) Refleksje na temat ,,Tao of Physics", Przegląd Techn. 35/84, przedruk wn: Mandragora, 11/84
 127. Duch W (1984) Wzajemne przenikanie. Przegląd Techn. 35/84
 128. Duch W (1984) Czy Przyroda ma nawyki? Przegląd Techn. 32/84
 129. Duch W (1984) Fizyka i Tao. Sztandar Młodych 31/08/84
 130. Duch W (1983) Projekt Inteligencja. Przekrój N.2006, 10/1983.
 131. Duch W (1983) Wczoraj, dziś, jutro. Przekrój N.1974, 10/4/1983.
 132. Duch W (1983) Kiedy komputer wygra z Arcymistrzem? Przekrój N.1973, 3/4/1983
 133. Duch W (1983) Szał Gier Komputerowych. Przekrój N.1972, 27/3/1983
 134. Duch W (1983) Czy Komputery Myślą? Przekrój N.1971, 20/3/1983
 135. Duch W (1980) Metoda bezpośredniego oddziaływania konfiguracyjnego. Rozprawa doktorska. Instytut Fizyki UMK, Toruń, Maj 1980
 136. Duch W (1978) Tradycje Wschodu: Buddyzm. Przekrój N.1747, 1/10/1978
 137. Duch W (1978) Medytacja Transcendentalna. Przekrój N.1736, 16/7/1978 10.
 138. Duch W (1978) Medytacja. Przekrój N.1734, 2/7/1978
 139. Duch W (1978) Dwie półkule i twórczość. Przekrój N.1732, 18/6/1978
 140. Duch W (1978) Elektronika i stresy. Przekrój N.1730, 4/6/1978
 141. Duch W (1978) Życie po życiu. Przekrój N.1725, 30/4/1978
 142. Duch W (1978) Niewiadome czy nieprawdopodobne. Przekrój N.1720, 26/3/1978