Informacje o informatyce stosowanej – Informatyka w Toruniu informacje

Dlaczego warto studiować Informatykę Stosowaną na WFAiIS UMK?

Włodzisław Duch
Zapraszamy do studiowania na kierunku Informatyka Stosowana na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu! Uniwersytet Mikołaja Kopernika, na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej prowadzi unikatowe w skali kraju studia na kierunku Informatyka Stosowana, o profilu łączącym podejście uniwersyteckie z politechnicznym.
Kierownikiem Katedry Informatyki Stosowanej jest profesor Włodzisław Duch.

Informacje o informatyce stosowanej – Informatyka w Toruniu informacje

Schemat bioinfo

Absolwent kierunku Informatyka Stosowana będzie należał do nowej generacji informatyków o szerokiej wiedzy i kompetencjach odpowiadających zapotrzebowaniom zgłaszanym przez przedsiębiorców oraz administrację publiczną. Będzie potrafił sprostać takim zadaniom, jak projektowanie, wdrażanie, zarządzanie i konserwacja różnej skali systemów informatycznych.
Na przestrzeni ostatnich lat w informatyce można zaobserwować następujące tendencje: szybko wzrastające znaczenie Internetu, zmianę charakteru pracy informatyka z pracy indywidualnej na zespołową, wzrastającą wagę tworzenia i integracji dużych systemów informatycznych, upowszechnienie zastosowań systemów wykorzystujących techniki sztucznej inteligencji i sieci neuronowe oraz przechodzenie od gospodarki opartej na technologii do gospodarki opartej na wiedzy.
W ramach kierunku Informatyka Stosowana można studiować zastosowania informatyki w modelowaniu komputerowym w różnych naukach – fizyce, chemii, biologii, biofizyce i bioinformatyce, medycynie, ekonomii, psychologii, badaniach nad mózgiem, automatyce, sterowaniu, robotyce.

Pomnik Mikołaja Kopernika w Toruniu

Oprócz przedmiotów ściśle kierunkowych absolwent kierunku Informatyka Stosowana ma szansę uzyskać szeroką wiedzę w dziedzinie nauk ścisłych (fizyka, matematyka), praktyczną znajomość wybranego języka obcego (zarówno ogólną, jak i specjalistyczną), orientację w zagadnieniach humanistycznych, społecznych i ekonomicznych, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, a także kondycję fizyczną (na zajęciach sportowych).
Studia na kierunku Informatyka Stosowana są także okazją do nabycia umiejętności samodzielnego uczenia się, korzystania z baz informacyjnych, przygotowywania referatów i prezentowania swojej wiedzy i umiejętności.

Więcej informacji: